Skip to main content

Vedtægter for BSGI

§ 1
Foreningens navn er BRYNDUM SOGNS GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING.
Foreningen er hjemmehørende i Tarp, Esbjerg kommune.
 
Foreningen består pt. at de to underafdelinger, BSGI-Gymnastik og BSGI-Håndbold, i nedenstående omtalt foreningsudvalg. Foreningen har mulighed for at oprette yderligere undervalg.

§ 2
Foreningens formål er at dyrke idræt og fremme interessen herfor.
 
§ 3
Enhver, der tilslutter sig foreningens formål, kan optages som aktivt eller passivt medlem.
 
§ 4
Anmodning om optagelse eller udmelding af foreningen rettes skriftligt til den pågældende idrætsgrens udvalgsmedlemmer.
 
§ 5
Bestyrelsen har ret til at udelukke et medlem, når den finder, der er grund dertil. Medlemmet har dog ret til at forelægge sagen på førstkommende generalforsamling.
 
§ 6
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 3 medlemmer, der hver er valgt for en 2- årig periode, 1 fra hver af foreningens 2 foreningsudvalg (som hver består af 4 personer) og 1 fælles kasserer. Formand vælges i ulige år sammen med Kasserer (første gang i 2019), Næstformand vælges i lige år – indtræder i bestyrelsen i 2019 første gang – valgt for en 1-årig periode.
 
Det er mulig at besidde såvel poster i foreningsudvalgene som bestyrelsen i samme valgperiode.
 
De enkelte foreningsudvalg konstituerer sig efter forhold gældende i § 9
 
De enkelte foreningsudvalg er frit stillet til, udover 4 personer og 1 suppleant at indvælge 1 ungdomsrepræsentant under 18 år. Denne nyvælges på hver generalforsamling.
 
§ 7
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel i den lokale dagspresse og afholdes hvert år i slutningen af marts.
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt senest 4 dage før til formanden.
 
På generalforsamlingen er simpelt flertal afgørende, dog kræves til lovændring at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemmetal afgives. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Aktive medlemmer over 16 år er stemmeberettigede, når kontingent er betalt. Forældre til aktive medlemmer under 16 år har stemmeret, når kontingent er betalt. Afstemning foregår skriftligt, hvis blot et medlem ønsker det.
 
§ 8
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

  1. Valg af dirigent og sekretær.
  2. Formand og udvalgsformænd aflægger beretning.
  3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Fremlæggelse af budget.
  5. Kontingent til godkendelse
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Valg af udvalgsmedlemmer og suppleanter.
  8. Valg af revisorer og 1 revisorsuppleant.
  9. Eventuelt
  10. Oplæsning og godkendelse af protokol.

§ 9
Udvalgsmedlemmerne vælges på den årlige generalforsamling for en 2-årig periode, således at der afgår henholdsvis 2 og 2 medlemmer.
 
Senest 3 uger efter den ordinære generalforsamling konstituerer de enkelte foreningsudvalg sig. Følgende poster besættes: Udvalgsformand og udvalgssekretær.
 
 
§ 10
Når udvalgsposterne er besat, konstituerer bestyrelsen sig.
 
Følgende poster besættes:
 
Formand: Det påhviler formanden at sammenkalde til bestyrelsesmøder og at lede forhandlingerne ved samme, samt foranledige foreningens korrespondance ført på forsvarlig måde, ligesom hun/han i på-kommende tilfælde træffer en foreløbig afgørelse.
 
Næstformand: I formandens fravær overtager næstformanden ovennævnte funktioner.
 
Kasserer: Kassereren sørger for at foreningens regnskab er ført forsvarligt. Kassereren er til enhver tid ansvarlige for de af hende/ ham betroede midler.
 
Formand og kasserer tegner foreningen over for kommunen.
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Dog begynder hvert bestyrelsesmøde med oplæsning og godkendelse af forhandlingsprotokol fra sidst afholdte bestyrelsesmøde.
 
Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov, dog mindst 3 om året.
 
Til foreningsudvalg, der varetager særlige opgaver, kan vælges medlemmer uden for bestyrelsen eller foreningsudvalgene, dog skal bestyrelsen være repræsenteret i alle foreningsudvalg. Der skal føres protokol i bestyrelsen og i alle foreningsudvalg.
 
§ 11
Kontingenter fastsættes hvert år af bestyrelsen efter indstilling fra foreningsudvalgene. Der betales fuldt kontingent for hver idrætsgren.
 
Kontingenter for ledere, trænere og hjælpetrænere fastsættes af de enkelte forenings-udvalg.
 
Alle kontingenter godkendes på generalforsamling.
 
§ 12
Foreningens regnskabsår er kalender året (1 jan. til 31. dec.)
 
Foreningsudvalgene repræsenterer selvstændig økonomi – regnskaber udformes af bestyrelsesvalgt kasserer.
 
Foreningens midler skal være placeret i et pengeinstitut.
 
§ 13
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af 3 bestyrelsesmedlemmer, og skal indkaldes, hvis mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det. En sådan anmodning skal være ledsaget af den ønskede dagsorden.
 
§ 14
Til foreningens opløsning kræves ¾ af stemmerne på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med 14 dages mellemrum.
 
§ 15
I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens aktiver og passiver til folkeoplysende arbejde i lokalsamfundet i Tarp/Bryndum.


Således vedtaget på generalforsamling mandag den 25. marts 2019.
 
Formand:                  Karen Krogh-Nielsen
Næstformand:           Jesper Paarup Blicher
Kasserer:                  Hanne Freund